Poslanie

galeria-diel

Prinášať Božiu lásku všetkým, ktorým sa venujeme

Všetky naše aktivity smerujú k posilňovaniu týchto základných schopností a zručností:

  • chápať svoju hodnotu
  • uvedomovať si a posilňovať svoj vzťah s Bohom
  • pestovať a udržať si láskyplné vzájomné vzťahy
  • vnímať a napodobňovať pozitívne vzory správania
  • napredovať v učení
  • rozvíjať svoje záujmy
  • osvojovať si širokú škálu schopností pri kolektívnych hrách a kreatívnych činnostiach
  • byť schopný zobrať zodpovednosť za svoje konanie
  • byť nezávislý a prínosný pre svoju komunitu a okolie

 

Víziou nášho združenia je rozvíjať sa a hľadať aj nové možnosti a aktivity, ktorými by sme sa viac priblížili Rómom. Hľadanie nových ciest je však podmienené aj personálnymi či finančnými zdrojmi. Za dôležité považujeme aktivity osvetového typu, zamerané napr. na rozvíjanie finančnej gramotnosti miestnych Rómov alebo zintenzívnenie kariérneho poradenstva.

Rovnako je našou víziou aj výraznejšia osveta na poli dobrovoľníctva prostredníctvom spolupráce s vybranými univerzitami, vysokými a strednými školami so snahou získavať pre naše služby dobrovoľníkov z radov študentov sociálnej práce, pedagogiky a príbuzných smerov, ktorí majú záujem prispieť vlastnou prácou k činnosti centra. Našou ponukou pre nich je potvrdenie o absolvovaní praxe v našom centre a praktická skúsenosť na nezaplatenie.

Svojou činnosťou chceme dosiahnuť zmiernenie trecích plôch medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou minoritou a ponúkať možnosť pozitívneho náhľadu na Rómov. Členov rómskej komunity sa snažíme podnietiť ku aktívnemu prístupu k ich životnej situácii, ku pozitívnemu náhľadu na okolie a ku prebraniu zodpovednosti za vlastný život.

,,
“Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.“
Jak 2,15-16