Naše poslanie

OZ realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou, terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny, organizovanie výletov, letných prímestských zážitkových táborov a  zmysluplných voľnočasových a športových aktivít pre deti, mládež aj dospelú klientelu.

OZ úzko spolupracuje s rádom Františkánov a prostredníctvom jeho členov  sa aktívne realizuje evanjelizačná činnosť a duchovná podpora  pre Rómov z miestnej komunity.

V rámci terénnej sociálnej práce pracovníci navštevujú rodiny, v rámci konzultácií napomáhajú riešiť výchovné problémy, sprostredkovávajú rodičom požiadavky školy, povzbudzujú rodičov ku zodpovednosti za výchovu detí aj prostredníctvom dohliadania a trvania na dodržiavaní  školskej dochádzky.

Svojou činnosťou OZ chce dosiahnuť zmiernenie trecích plôch medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou minoritou v oblasti a ponúka možnosť pozitívneho náhľadu na Rómov. Členov rómskej komunity sa snaží podnietiť ku aktívnemu prístupu k ich životnej situácii, ku pozitívnemu náhľadu na okolie a ku prebraniu zodpovednosti za vlastný život.