História Komunitného centra

Komunitné centrum(KC), vtedy ešte pod názvom Emanuel začalo svoju prevádzku v roku 2004. Predchádzalo tomu obdobie, keď členky rádu Sestier Matky Terezy (Misionárky lásky), začali navštevovať Rómov v Plaveckom Štvrtku. So svojou misijnou činnosťou začali asi v roku 2002. Pôsobili istý čas priamo v osade, neskôr v unimobunkách, no cítili potrebu stabilného miesta ako zázemia pre svoju prácu. Nakoniec im bola zo strany obce ponúknutá budova starej škôlky a chátrajúcou strechou, ktorú ony opravili za získané finančné prostriedky a tým získali nárok na užívanie objektu po dobu 10 rokov. Ich príchod do osady a práca v nej bola reakciou na veľkú miestnu chudobu (dosť značnú na pomery obce ležiacej kúsok od Bratislavy) a opätovné spory medzi znepriatelenými stranami v rómskej osade, ktoré často vyústili aj do násilných nepokojov. Hlavným cieľom rádu bola evanjelizačná činnosť. Navštevovali rodiny a pripravovali záujemcov ku sviatostiam. Pri realizovaní aktivít im pomáhal a asistoval sociálny pracovník.

Súčasné Komunitné centrum Bunky

Do osady chodili pravidelne dvakrát do týždňa. V nedeľu odprevádzali deti a navštevovali s nimi omšu vo miestnom farskom kostole. V neskoršom období boli ku spolupráci postupne pozvaní ďalší aktivisti z radov rehoľníkov (spomeniem Redemptoristov, Verbistov, Saleziánov, Františkánov či Jezuitov) a rovnako aj z radov laikov.

Saleziáni začali v osade pôsobiť v roku 2003. Kontakty s miestnymi Rómami realizovali prostredníctvom osobných stretnutí, návštev v rodinách, pretože stále neboli k dispozícii žiadne priestory. Neskôr mali spolu s Verbistami na starosti sv. omše. V lete 2003 realizovali Saleziáni v spolupráci s dobrovoľníkmi prvý prímestský tábor v osade.

Po vzniku nášho občianskeho združenia a strate tohto priestoru bolo samozrejme našou snahou získať nový vlastný, adekvátny priestor, ktorý by ponúkal možnosť dostať deti aspoň na chvíľu z nevyhovujúcich podmienok. Nakoniec sa nám to podarilo a v súčasnosti máme k dispozícii rodiný dom v blízkosti osady, len pár metrov od nášho bývalého strediska z ktorého sa stalo nové komunitné centrum.

Komunitné centrum BUNKY

Nové Komunitné centrum s názvom Bunky má ambíciu nadviazať na tradíciu predošlého KC a poskytovať všetky aktivity v rozsahu na ktoré boli klienti z komunity zvyknutí. Názov „Bunky“ je odkazom na „unimobunky“, teda priestor, kde celá táto práca začala. A bunka je aj dôležitou časťou veľkého celku. Každá bunka má v tele svoje miesto a je dôležitá, aj keď to na prvý pohľad nie je vidieť. Tak aj my veríme že naša práca mám zmysel, aj keď to nie je viditeľné hneď na prvý pohľad a efekt nie je okamžitý.

Komunitné centrum vo všeobecnosti vnímame ako dostupné centrum komplexných služieb, ktorými sa dá primerane reagovať na potreby miestnych Rómov, miesto ktoré zastrešuje kvalitnú sociálnu ako aj komunitnej práce vo vylúčenej rómskej lokalite. Vnímame potrebu informácií, poradenstva a politík pre obce ako Plavecký štvrtok, ktoré skúsenosť s problémom s rómskou komunitou majú, denno-denne ho zakúšajú a snažia sa ho riešiť. V Komunitnom centre Bunky pokračujeme v rôznych aktivitách, ktoré sme pred rokmi začali a snažíme sa rozvíjať aj nové. Medzi tie novšie môžem spomenúť animátorské stretká, teambuildingy so zameraním na duchovný rast, modlitebné stretnutia s účasťou detí aj dospelých, kde svoje potreby zverujeme do Božích rúk a spoločne s Rómami sa modlíme za pokoj v osade, za prácu, dobré vzťahy, za rodiny a deti. V KC Bunky sa každý týždeň konajú pravidelné modlitebné stretnutia – modlitby sv. ruženeca, v pôstnom období pobožnosť krížovej cesty a v nedeľu sa slúži svätá omša pre obyvateľov osady za účasti kňaza a jedného zo zamestnancov či dobrovoľníkov.

Podarilo sa nám zachovať vačšinu činností, ktoré KC Bunky poskaytovalo aj pred tým, takže pokračuje pravidelné každodenné doučovanie detí prvého aj druhého stupňa ZŠ, vo vybraných prípadoch aj z iných typov škôl (špeciálnych, učilíšť a pod.). Program doučovania je zameraný na prekonávanie bariér vo vzdelávaní detí (chýbajúce podmienky na domácu prípravu, nedostatok podnetov na osobný rozvoj, nízke vzdelanie rodičov a v niektorých prípadoch aj ich neschopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy a zvyšovanie ich záujmu o školské výsledky detí.) Doučovanie realizujeme na princípe spolupráce so školou, teda prepojenia našej snahy a snahy a pôsobenia učiteľských autorít. Niekoľko krát do týždňa prebiehajú v našich priestoroch herne pre deti a mládež rôznych vekových skupín, ktoré sú zamerané na športové vyžite, súťaženie, stretnutie sa a na zmysluplné trávenie voľného času. spoločenské hry, stolný futbal, stolný tenis, outdoorový futbala podobne. Raz týždenne prebiehajú výtvarné dielne zamerané na podporu spontánneho výtvarného prejavu a kreativity detí. Sučasťou KC Bunky je aj odhlučnená hudobná miestnosť s nástrojmi kde si mladí môžu zahrať na hudobné nástroje, prípaden cvičiť piesne na sv. Omše. Hudobné herne podporujú prirodzený hudobný talent Rómov a umožňujú im sa spontánne prejaviť. Športové indoorové aj outdoorové aktivity (futbal, pozemný hokej, stolný tenis, plávanie, korčuľovanie…) podporujúce zdravú súťaživosť, prirodzene korigujúce temperamentné správanie. Z času na čas podnikáme aj výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia zamerané na zážitok, spoznávanie okolia, aktivity mimo osady sprostredkujúce deťom zážitky v podnetnejšom prostredí.